HASTA HAKLARI

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır.

 1. Eşitlik içinde hizmete ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır. 

 1. Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.

 1. Kuruluşu seçme ve değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır. 

 1. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. 

 1. Bilgi isteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır. 

 1. Mahremiyet

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır. Ayrıca hastanemizde KVKK kapsamında hasta mahremiyetine önem verilmektedir.Hastanın kendi kişisel verileri (epikriz,tetkik,sonuç vb. bilgileri) kimlik kontrolü sağlandıktan sonra reşit olanlarda kendisi veya noter tasdikli vekaletnamesi olan vasisi dışında, reşit olmayanlarda 1. Derece akrabaları  (anne-baba) dışında kimseye verilmemektedir.Ayrıca tüm bu bilgiler insan kaynakları birimine hastanın resmi müracaatı sonrasında teslim edilmektedir.

 1. Rıza ve izin

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

 1. Reddetme ve durdurma

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

 1. Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

 1. Dini vecibelerini yerine getirebilme

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

 1. Saygınlık görme

Saygı, itine ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli, sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

 1. Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

 1. Ziyaret

Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, Hastanemizin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır. 

 1. Refakatçi bulundurma

 Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastane imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir.

 1. Müracaat, şikayet ve dava hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

 1. Sürekli hizmet

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.